Contents | < Browse | Browse >

[It's largely in Polish, I know. They insisted. -Jason]

TITLE

   W.F.M.H. LocalePL - Complete polish envirionment for your Amiga
            - Polski system operacyjny dla Twojej Amigi

VERSION

2

AUTHOR

Marcin Orlowski

E-Mail......: carlos@dedal.man.szczecin.pl
MAXsNet.....: 86:30042/203
FidoNet.....: 2:481/22.2
GlobalNet...: 52:4800/6
Packet Radio: SQ1BSC @ SR1BBS.#SZ.POL.EU

DESCRIPTION

This complete polish envirionmet for all Amigas equipped OS2.1 and better.

Wszystko czego potrzebujesz aby Twoja Amiga polubiîa jezyk polski...
 

FEATURES (PL)

* Kompletny zestaw plików umoûliwiajâcych spolszczenie systemu
 operacyjnego, czyli wszelkich moûliwych komunikatów bâdú tekstów
 wykorzystywanych przy komunikacji komputera z uûytkownikiem, poczâwszy od
 wersji 2.1 systemu a skoïczywszy na najnowszej, 3.1. Ponadto, plik
 zawierajâcy podstawowe dane charakterystyczne dla danego kraju, np.
 format zapisu daty bâdú oznaczenie waluty, plik zawierajâcy nazwy
 poszczególnych miesiëcy oraz ich stosowanych skrótów oraz tekst pomocy
 nt. programu AmigaGuide.

* Polskie czcionki...

* Program FONTPLPATCH umoûliwiajâcy zastâpienie zawartych w ROMie Amigi
 czcionek TOPAZ 8 i 9 na odpowiadajâce im TOPAZPL 8 i 9, dziëki czemu
 wszystkie programy uûywajâce klasycznego TOPAZa, a nie przewidujâce
 zmiany czcionki przez uûytkownika, bëdâ pozwalaîy na korzystanie z
 polskich znaków narodowych.

* Sterowniki do najpopularniejszych modeli drukarek, umozliwiajâce wydruk
 tekstów zawierajâcych polskie znaczki narodowe w trybie tekstowym

* Dodatkowo, dla uûytkowników MagicWB, spolszczone czcionki z tego pakietu:
 XenPL, XHelveticaPL oraz XCourierPL.

* Mapa klawiatury zgodna (tak jak i caîy pakiet LocalePL) ze standardem
 AmigaPL w angielskiej i niemieckiej wersji klawiatury

* Polskie pliki dla ponad 50 róûnych programów.

* Wygodne w uûyciu konwertery tekstu pozwalajâce szybko "przetîumaczyê"
 teksty z polskiego na nasze. Zaîâczone gotowe definicje 8 formatów,
 moûliwoôê prostej definicji dodatkowych formatów uûytkownika

* Tablice konwersji dla systemowego CrossDOSa

* Program sortujâcy a'la systemowy SORT, jednakûe z uwzglëdnieniem
 wszelkich reguî stosowanych w danym jëzyku, czyli oczywiôcie takûe w
 polskim.

* Poprawki do systemowego programu SAY oraz do speak.handlera, pozwalajâce
 na poprawnâ wymowë polskich sîów. W zestawie takûe plik zawierajâce
 zasady polskiej wymowy dla najnowszej wersji translator.library v42+!

REQUIREMENTS

AmigaOS 2.1+

AVAILABILITY

W.F.M.H. LocalePL Home BBS: Silver Dream!'s BBS:
  +48 91 540431  (section Files/W.F.M.H. Support)

WWW page:
  http://dedal.man.szczecin.pl/~carlos/PL/locale.html

Aminet, for example:
  ftp://ftp.wustl.edu/pub/aminet/misc/misc/Locale20.lha

REGISTRATION

(UK) To register send 15 zl (foreign users: US$10) to:
(PL) Oplata rejestracyjna: 15 zl

Marcin Orlowski
ul. Radomska 38
71-002 Szczecin
Poland

DISTRIBUTABILITY

Demo version may be freely distributable in unaltered form.